Regionale Bijeenkomst Brede Regeling Combinatiefuncties - Gelderland-Zuid

Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast (voorheen Brede Impuls Combinatiefuncties). De nieuwe regeling krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden.

 

CombinatieFuncties

Nieuwe doelstellingen

Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. Met in het bijzonder aandacht voor de (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen, voor mensen die in armoede leven en voor andere groepen die belemmeringen ervaren om deel te nemen aan sport en cultuur (bijvoorbeeld vanwege leeftijd/levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of etnische/sociale achtergrond of positie).

Regionale Bijeenkomsten

Om gehoor te geven aan de vraag om het informeren, kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken letterlijk “dichterbij” het uitvoeringsveld van de buurtsportcoaches te laten plaatsvinden, zullen jaarlijks in de periode van maart/april tot en met juni in de 27 VSG-regio’s regionale bijeenkomsten worden gehouden. Hierdoor kan tevens de aansluiting met de beoogde lokale en regionale Sportakkoorden en Preventieakkoorden en de in 2019 te realiseren lokale Gezondheidsnota’s beter tot stand worden gebracht.

Doelgroep

Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, de buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Marieke van de Geyn

Contact

Marieke van de Geyn

Met culturele instellingen, kunstenaars, basisscholen en gemeenten maak ik langetermijnafspraken over cultuureducatie in het onderwijs, die we vastleggen in een Convenant cultuureducatie.

Stel een vraag