ANBI

Stichting Cultuur Oost heeft sinds 25 september 2019 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is de stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting en is een schenking aan Cultuur Oost fiscaal aftrekbaar.

Bedrijfsgegevens

Stichting Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
026 3519029

info@cultuuroost.nl
www.cultuuroost.nl

Bank: IBAN NL 19INGB0002390534
BIC: INGBNL2A
KVK-nummer: 61005517
BTW-nummer: NL854161326B01
RSIN: 854161326

Samenstelling Raad van Toezicht

W.P. van Burgsteden – voorzitter
M.E.B.G. van Baars
M. Gerlagh, MBA
M. J. Helmink
M. Kolf
Drs. B.L.M.T. van Moerkerk
Y.S. Ulenaers

Doelstelling
Cultuur Oost betrekt kunstenaars en culturele instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de politiek. Met advies, kennis, netwerken en innovatie vergroot Cultuur Oost de impact van de creatieve kracht van kunst in Gelderland.

Wij werken aan de provinciale ambities op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling en maatschappelijke opgaven voor alle inwoners van Gelderland, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een zorgvraag en nieuwkomers. Dit doen wij door:

1. Het ontwikkelen, beschikbaar stellen en verspreiden van kennis
2. Advies, coaching en begeleiding
3. Het leggen van strategische verbindingen en het onderhouden van kennisgedreven netwerken
4. Deskundigheidsbevordering in het veld

Wilt u een klacht of tip doorgeven?

Tips doorgeven kan uiteraard altijd via het contactformulier, we zijn blij met alle feedback! Zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Klachten met betrekking tot de uitvoering van enige overeenkomst, dienen zo snel mogelijk bij Cultuur Oost gemeld te worden, zodat we de kans hebben dit waar mogelijk te herstellen. Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum onderbouwd aan Cultuur Oost per e-mail aan info@cultuuroost.nl gemeld te worden. Een dergelijke klacht schort de betalingsverplichting echter niet op. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen een maand na einde van de overeenkomst per e-mail gemeld te worden aan Cultuur Oost. In het geval van een workshop, training of opleiding dient de e-mail gericht te worden aan het scholingsbureau CultuurCollege via info@cultuurcollege.nl. CultuurCollege zal binnen 7 dagen reageren op elke ontvangen klacht en indien nodig om meer informatie vragen of waar mogelijk een oplossing bieden.

Iedere klacht zal binnen 4 weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de klant / deelnemer hiervan binnen 4 weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien geven we een indicatie wanneer uitsluitsel kan worden gegeven. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. Mochten partijen er onderling niet uitkomen dan wordt de situatie aangemeld bij de klachtenfunctionaris Yvonne Floor van Mediation Groep Twente. De klachtenfunctionaris spreekt los van elkaar beide partijen en doet een voorstel voor een vervolg. Een vervolg kan een mediationgesprek zijn waarin gekeken wordt of partijen samen tot een oplossing kunnen komen. Bij onvoldoende bereidheid zal gekeken worden welke oplossing in die situatie passend is, bijvoorbeeld arbitrage. De klachtenfunctionaris houdt het aantal en soort klachten bij (voor de duur van 3 jaar) en rapporteert jaarlijks aan het MT van Cultuur Oost. De uitspraak van de klachtenfunctionaris is voor Cultuur Oost bindend en zal worden opgevolgd.

Governance Code Cultuur

Cultuur Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Jaarverslag 2021 met jaarrekening

Jaarverslag 2020 met jaarrekening

Jaarverslag 2019 met jaarrekening

Jaarverslag 2018 met jaarrekening