Het werk van Cultuur Oost in kaart

Cultuur Oost betrekt kunstenaars en culturele instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bedrijven en gemeenten. Ons waardevolle netwerk in alle culturele haarvaten van de Gelderse regio’s wordt intensief benut. In deze atlas zie je hoe fijn vertakt en breed gespreid het is. Met onderstaande zeven kaarten geven we een beeld van ons werk. Het bereik van de subsidiegelden van de provincie Gelderland brengen we zo letterlijk in kaart.

Kunstenaars matchen met bedrijven: KUNSTwerkt

KUNSTwerkt levert beide partijen iets op. Bedrijven kunnen zich onderscheiden door de innovatieve kracht. En kunstenaars verzilveren hun beeldkracht. Logisch dus dat we inmiddels werken in de sectoren landschap, toerisme, stedenbouw, maar ook samenwerken met o.a. bedrijven, ziekenhuizen, overheden en projectontwikkelaars.

We begonnen KUNSTwerkt als pilot om betaalde opdrachten te creëren voor kunstenaars. Inmiddels hebben we met 53 projecten in Gelderland veel expertise opgebouwd.

Kunstbende: dé wedstrijd voor jong creatief talent

Jonge talenten van 13 t/m 18 jaar doen hier niet alleen podiumervaring op, maar krijgen ook nuttige feedback van een professionele jury. Bovendien zijn er begeleidende workshops en zijn er mooie prijzen te winnen zoals optredens, exposities en coaching. Jaarlijks doen ongeveer 300 jonge talenten mee in Gelderland in de categorieën *dans *dj *expo *fashion *film *muziek *taal *theater.  Al ruim 8.000 Gelderse jongeren toonden hun talenten. Van hen komt 70% uit kleinere gemeenten en woont 30% in Apeldoorn, Arnhem of Nijmegen. Gelderland levert geregeld landelijke prijswinnaars. Vooral in de disciplines dans, muziek en fashion hebben we vaak uitblinkers.

 

Gemeenten met een Cultuurconvenant 2020

Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Met een lokaal Convenant cultuur en onderwijs maken de partijen samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen.

Cultuur Oost begeleidt gemeenten in Gelderland bij de totstandkoming van een convenant. Het is de bedoeling om aan het einde van de periode Cultuureducatie met Kwaliteit de verworvenheden geborgd te hebben in lokale convenanten.

 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Sinds 2013 werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Cultuur Oost faciliteert en coördineert het programma en zorgt voor kennis bouwen en kennis delen.

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

In CMK werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten aan beter cultuuronderwijs. Het Gelderse CMK-programma is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak. Cultuur Oost faciliteert en coördineert het programma en zorgt voor kennis bouwen en kennis delen.
In de eerste periode CMK 2013-2016 deden 324 Gelderse scholen mee (buiten de grote steden). In 2017-2018 groeide dit aantal met 16%, in 2019-2020 volgden nog meer scholen.

Netwerk Cultuurpunten

Gelderland telt 28 Coördinatiepunten Cultuureducatie (CCE’s). Cultuur Oost nodigt hen minimaal twee keer per jaar uit voor het Netwerk Cultuurpunten. Inspireren en informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie is nu extra belangrijk, want de CCE’s staan voor een verandering in rol en functie: overheden bezuinigen, het onderwijs heeft te maken met nieuwe stimuleringsregelingen cultuur en culturele partners krijgen nieuwe taakstellingen en opdrachten.

Cultuur Oost ondersteunt met dit netwerk de CCE’s hun producten en dienstverlening up-to-date te maken en te houden.

Cultuur- en Erfgoedpacten

Twee of meer gemeenten die samenwerken om de cultuurparticipatie en vrijetijdseconomie in de regio te bevorderen. Dat is de kerngedachte achter Cultuur- en erfgoedpacten. Deze pacten sluiten aan bij provinciaal beleid en worden vaak uitgewerkt in bovenlokale, kunstzinnige projecten. Onderwerpen kunnen zijn: cultuurtoerisme, ouderenparticipatie, monumenten en digitale ontsluiting.

Cultuur Oost werkt projectideeën bottom-up uit met culturele professionals. Onze inzet draagt bij aan een gezamenlijke visie die helder op papier staat, inclusief concrete actiepunten voor de vertaling naar de praktijk. En daar varen gemeenten wel bij.