Een nieuw curriculum in het basis- en voortgezet onderwijs.

Door

Anneke Mengerink

Denk mee over cultuureducatie in het onderwijs van de toekomst

De landelijk vastgelegde onderwijsinhoud is niet meer actueel. Het is tijd voor een nieuw curriculum in het basis- en voortgezet onderwijs. Afgelopen jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht in negen leergebieden. Kunst en cultuur is daar een van. Cultuur Oost nam deel aan het overleg. Waarom is het leergebied belangrijk, wat is de essentie van het leergebied en wat zijn veranderingen ten opzichte van de huidige kerndoelen en wat kun je er nu mee?

Groepsfoto-1024×683

Onder de vlag van Curriculum.nu zijn leraren en schoolleiders zelf aan zet bij de herziening van het curriculum.

Kunst en cultuur als leergebied

Kunst en cultuur zijn belangrijk omdat ze dingen in een ander perspectief kunnen zetten. Kunst kan je op een andere manier laten kijken naar maatschappelijke thema´s en geeft leerlingen ruimte om zelf emoties en ideeen te uiten.
De ontwikkeling van het artistiek-creatief vermogen van de leerling staat centraal. Leerlingen leren kunst maken, kunst meemaken en leren betekenis geven aan wat zij maken en meemaken. Ze leren hun verbeeldingskracht gebruiken om artistiek werk te (re)produceren. Vanuit verschillende perspectieven ervaren zij kunst en cultuur en onderzoeken ze de uitingen hiervan. Leerlingen leren over de verschillende functies van kunst. Ze leren te kijken en ontdekken dat kunst kan verwonderen, uitdagen, amuseren of schuren en emotie opwekken.

Wat verandert er inhoudelijk?

Het ‘maken en betekenis geven’ is meer dan de huidige kerndoelen gericht op artistieke expressie en ontwikkeling van creativiteit. Leerlingen ontwikkelen hun artistiek-creatief vermogen door kennis te maken en te oefenen met verschillende maak- en denkstrategieën. Leerlingen leren kijken en luisteren, laten zich inspireren, leren experimenteren met materialen en middelen, zetten door, gebruiken hun verbeeldingskracht, ontwikkelen technieken en vaardigheden en reflecteren op het werk- en leerproces.

Nieuw is ook dat leerlingen verbanden leren leggen tussen ‘maken en betekenis geven’ en ‘meemaken en betekenis geven’ waardoor de praktijk en theorie meer in balans zijn.

Leraren en schoolleiders van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur presenteren hun voorstellen voor een herzien curriculum. In dit leergebied hebben de vakken beeldende vorming, ckv, dans, drama, handvaardigheid, kunst algemeen, muziek, tekenen en textiel een plek.

Wanneer veranderen de kerndoelen?

De ontwikkelgroep heeft een jaar gewerkt aan een gedegen beschrijving van het leergebied en een visie opgesteld. Die is vertaald naar grote opdrachten en bouwstenen waarmee deze uitgewerkt kunnen worden in onderwijs. Op 10 oktober 2019 zijn de voorstellen van alle leergebieden aangeboden aan minister Slob.  De voorstellen die er nu liggen vormen een solide basis voor de formulering van nieuwe kerndoelen en eindtermen.

Op maandag 17 februari 2020 vindt het nota overleg van Curriculum.nu plaatst in de Tweede kamer. Afhankelijk van de uitkomsten wordt gestart met het formuleren van nieuwe kerndoelen en eindtermen. 

Wat kun je nu al doen?

Een belangrijke verandering ten opzichte van de huidige kerndoelen is de integraliteit tussen kerndoelen en tussen leergebieden. Leerlingen leggen verbanden tussen maken en betekenis geven en meemaken en betekenis geven. In cultuureducatie kun je deze verbanden al goed toepassen.

Meer weten en meedenken?

Wil je meer weten over de inhoud en hoe je de inhoud van het voorstel vertaalt in je eigen onderwijspraktijk? Op woensdag 12 februari 2020 organiseert Cultuur Oost een themabijeenkomst.

Topics

Advies Onderwijs