De cultuurnota van Maasdriel

Door

Bianca Roelink

Op 16 april 2020 heeft de gemeenteraad Maasdriel ingestemd met de eerste beleidsnota cultuur in de geschiedenis van de gemeente. Wat bemoedigend dat een kleine gemeente juist in deze tijd, waarin gemeentelijke (cultuur)budgetten onder druk staan, laat weten dat cultuur ertoe doet.
De wethouder en ambtenaar vertellen graag waarom en hoe de cultuurnota er is gekomen.

voorkant cultuurnota maasdriel

Gemeente Maasdriel?

Ligt in het zuiden van de provincie Gelderland en vormt samen met de aangrenzende gemeente Zaltbommel de “Bommelerwaard”; omgeven door rivieren. De gemeente Maasdriel bestaat uit elf kernen en 10 buurtschappen met 25.340 inwoners. Professionele culturele gezelschappen zijn niet in de gemeente gevestigd. Kenmerkend voor de gemeente is het rijke verenigingsleven en een groot gevoel van saamhorigheid.

Waar het begon.

Bij een wethouder cultuur in de gemeente Maasdriel zonder cultuurbeleid, zonder ambtenaar met uren voor cultuur en zonder budget voor cultuur anders dan subsidiegelden voor amateurverenigingen, maar dat geld was al verdeeld. “Toen ik als wethouder cultuur begon voelde ik mij als in het verhaal van de keizer zonder kleren”, vertelt wethouder Anita Sørensen. “Als bestuurder wil je een verschil maken en als daarvoor de middelen ontbreken wordt dat lastig.”

Met cultuurbeleid maak je duidelijk dat je ziet wat er op cultureel gebied gebeurt in de gemeente en daarvoor spreek je waardering uit.

Het nieuwe en succesvolle culturele festival Bommelerwaard was voor de wethouder de concrete aanleiding om vorig jaar bij de gemeenteraad te pleiten voor een stimuleringsfonds waaruit nieuwe initiatieven kunnen worden ondersteund. Dat fonds is er nu, maar hoe bepaal je vervolgens wie daar wel en geen subsidie uit kan krijgen? Met behulp van beleid.

Wat heb je aan een cultuurnota?

Richting geven aan een subsidieregeling was een mooi startpunt, maar cultuurbeleid heeft nog vele andere functies. Wethouder Sørensen legt uit: “Met een relatief klein budget in het gemeentelijk stimuleringsfonds cultuur is samenwerking en afstemming nodig om er meer van te maken. Om kruisverbanden met andere partijen en beleidssectoren te kunnen maken moet je uitleggen hoe je die verbanden voor je ziet. Dat hebben we in de cultuurnota beschreven. Daardoor kunnen anderen het ook begrijpen en kan de stap naar uitvoeren worden gemaakt. Ook geeft een nota duidelijkheid over wat je als gemeente niet doet.”
Beleidsmedewerker Grethe van ’t Foort vult aan: “Met cultuurbeleid maak je duidelijk dat je ziet wat er op cultureel gebied gebeurt in de gemeente en daarvoor spreek je waardering uit. De nota geeft houvast om als gemeente regie te kunnen voeren vanuit haar stimulerende rol op het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.”
Beiden vinden ook dat cultuur een inhoudelijke toegevoegde waarde heeft op de doelstellingen in andere beleidssectoren. “Zoals voor de gezondheid van inwoners bijvoorbeeld. Want het bezoeken van een theatervoorstelling geeft mensen ontspanning en daarnaast stof tot nadenken, waarover ze met elkaar in gesprek kunnen. Dat is goed voor het welbevinden van mensen”, aldus wethouder Sørensen.

Cultuur voor iedereen!

Dat is de ambitie die in de cultuurnota wordt beschreven. De nota is op een interactieve wijze tot stand gekomen. Er zijn gesprekken gevoerd met adviseurs en met beleidsmedewerkers cultuur van andere gemeenten. Er is een enquête uitgezet in het culturele veld. In een klankbord bijeenkomst is input opgehaald en de conceptnota is voorgelegd aan meelezers van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

De gemeente ziet volop kansen voor cultuur in verbinding met andere beleidsterreinen. Daarin richten ze zich op vier thema’s, leefomgeving, economie, educatie en gezondheid, elk met een eigen doelstelling.

Het initiatief moet van de inwoners komen. De gemeente faciliteert, stimuleert en verbindt. Om uitvoering te kunnen geven aan deze rol en aan het cultuurbeleid, zijn uren beschikbaar voor een beleidsmedewerker cultuur in de gemeentelijke organisatie.

Opmerkelijk is dat de nota geen einddatum heeft meegekregen. Als veranderingen in de gemeente Maasdriel vragen om aanpassing van het beleid, dan kan dat. Daar is geen (eind)datum voor nodig.

Cultuurnota af en wat nu?

De gemeente gaat de doelstellingen uit de cultuurnota op dezelfde manier realiseren als waarop de nota tot stand is gekomen: door interactie. De wethouder en ambtenaar geven aan dat het daarin van cruciaal belang is dat de gemeente zich opstelt als partner. De betrokkenheid vanuit de gemeente is dan meer dan alleen een regeling uitvoeren of beleid bepalen. Door vanuit de gemeente ontmoetingen te faciliteren, doelstellingen te agenderen en te bespreken, krijgen inwoners én de gemeente een beeld binnen welke kaders zij een bijdrage kunnen leveren. De volgende stap is het organiseren van een aantal bijeenkomsten waarvoor zowel in het culturele veld als in andere sectoren wordt geworven.

Hoe Cultuur Oost mocht bijdragen.

Bij de totstandkoming van de cultuurnota mocht Cultuur Oost op verschillende manieren behulpzaam zijn: Adviseren over: de inhoud van cultuurbeleid, het proces om te komen tot cultuurbeleid; waaronder de enquête en de klankbordbijeenkomst en meelezen met de conceptversies van de nota. “Een enorme steun in de rug, ik kan het iedere collega aanraden”, aldus wethouder Sørensen.

Topics

Advies Overheid