Kunst en cultuur in de partijprogramma's 2019

Door

Anneke Mengerink

In Gelderland doen vijftien politieke partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart aanstaande. Cultuur Oost bekeek de partijprogramma’s van de diverse partijen en analyseerde de verschillende standpunten van kunst en cultuur. Dertien van de vijftien partijen hebben kunst en cultuur opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Dit varieert van enkele regels (PVV) tot een heel hoofdstuk (CDA, D66, Groen Links, PvdA).
Cultuur Oost heeft alle cultuurparagrafen onder elkaar gezet.

stembus

50Plus

50Plus

‘Wat 50PLUS betreft moet de provincie zich inzetten voor het behouden van de bibliotheken. De bibliotheek fungeren als een trefpunt in de regio.’

Nederland heeft een historie die eeuwen teruggaat. We kunnen dit terugvinden in de vele steden met monumenten, deze steden trekken veel toeristen. Daarnaast kent Nederland een levendige cultuur. 50PLUS is er voorstander van dat monumenten en historische panden goed worden onderhouden. Aan de rijke cultuur van ons land dient aandacht te worden besteed.

50PLUS wil dat AOW-gerechtigden en scholieren t/m 12 jaar kosteloos een Museumkaart aan kunnen vragen.
50PLUS wil dat de provincie goed zorgt voor de regionale monumenten, het landschap en het cultureel erfgoed. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking blijft daarbij een aandachtspunt.
Volksvertegenwoordigers en bestuurders van 50PLUS zullen zeer kritisch zijn op de toekenning en verantwoording van allerhande subsidies.
50PLUS hecht aan onze Nederlandse cultuur en wil deze doorgeven aan volgende generaties.
Wat 50PLUS betreft moet de provincie zich inzetten voor het behouden van de bibliotheken. Boeken blijven van belang, digitaal is niet zaligmakend. Daarnaast kan de bibliotheek fungeren als een trefpunt in de regio.
De provincie moet bevorderen dat er meer matineevoorstellingen worden georganiseerd. Dit kan worden afgedwongen bij de subsidieverstrekking aan culturele instellingen.

Link (Paragraaf 5)

CDA

CDA

Net als de vereniging, de kerk of de sport, zorgt kunst en cultuur voor verbinding tussen mensen.’

Cultuur
Net als de vereniging, de kerk of de sport, zorgt kunst en cultuur voor verbinding tussen mensen. Kunst- en cultuurinstellingen moeten een breed publiek aanspreken en nieuwe groepen bereiken. We hebben een grote diversiteit aan musea in Gelderland. Dit koesteren we. Het CDA wil investeren in de creativiteit van mensen en verenigingen en ervoor zorgen dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur. In de musea zijn heel veel vrijwilligers actief bij het geven van bijvoorbeeld rondleidingen. Er wordt hard gewerkt om nu bezoekers te ontvangen en te vertellen over de wetenswaardigheden. De vraag is hoe het museum van de toekomst eruit zal zien.

Daarnaast ondersteunen we gemeenten om kinderen van basisscholen en middelbare scholen culturele instellingen te laten bezoeken. Het onderwijs wordt hierbij ontzorgd door het aanbieden van pakketten en programma’s.

Het CDA wil:

 • dat de provincie de Gelderse musea stimuleert om plannen te maken voor de toekomstbestendigheid van hun museum.
 • investeren in de creativiteit van mensen en verenigingen en ervoor zorgen dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur.
 • dat de provincie samen met instellingen en gemeenten regionale en stedelijke profielen opstelt waarin duidelijk naar voren komt wat de uitdagingen zijn, hoe men die wil aanpakken en de rol die de verschillende actoren kunnen spelen bij het oplossen van de uitdagingen. Dit is nodig om goed voorbereid te zijn op het nieuwe cultuurbeleid van het rijk vanaf 2021.
 • een goede culturele basisinfrastructuur waardoor ook naast een aantal topinstituten cultuur ook voor een breed publiek aantrekkelijk is en blijft.
 • ook in de toekomst onze nationale en internationale culturele parels: het Gelders Orkest, Oostpool, Introdans, Go Short en Kwatta ondersteunen.

Erfgoed
De geschiedenis van Gelderland verdient onze bescherming. Gelderland kent vele molens, kastelen, landgoederen en kerkgebouwen. Ook militair, industrieel en agrarisch erfgoed bepaalt het beeld van onze mooie provincie. Historie, cultuur en tradities vertellen het verhaal van onze omgeving, vertellen ons wie we zijn en waar we vandaan komen. Cultuur en tradities zijn belangrijke waarden, die gemeenschappen vormen. Het CDA blijft zich inzetten om lokale initiatieven overeind te houden. In 2018 is het Nedersaksisch eindelijk erkend als taal.

Het CDA wil:

 • in de komende periode doorgaan met het geven van subsidies voor de uitvoering van onderhoud en restauraties van monumenten.
 • dat de provincie organisaties die zich inzetten voor het behoud van monumenten zoals de stichting Vrienden der Gelderse Kastelen ondersteunt.
 • dat de provincie komt tot een kerkenvisie waarin duidelijk wordt hoe de instandhouding en herbestemming van het kerkelijk erfgoed het beste kan worden vormgegeven.
 • dat de provincie de draaipremie voor de Gelderse molens ook in de komende statenperiode blijft geven.
 • dat de provincie samen met de Gelderse Erfgoed Alliantie en de Gelderse Molenstichting i.o. komt tot verder ontzorging van de Gelderse moleneigenaren
 • initiatieven steunen die het gebruik van het Nedersaksisch stimuleren en instandhouden.
 • dat de provincie lokale initiatieven ondersteunt waarbij vrijwilligers zich toeleggen op de lokale en regionale geschiedenis en cultuur.

Link (Paragraaf 2.1 p. 12).

ChristenUnie

‘Kunst en cultuur zijn waardevol en kunnen een mooie bijdrage leveren aan de waarde van het leven.’

Kunst en cultuur zijn waardevol en kunnen een mooie bijdrage leveren aan de waarde van het leven. Dit is vooral iets van onze inwoners. Voor de provincie ligt er een rol bij bijzondere vormen van kunst en cultuur op bovenlokale schaal. In het bijzonder is er bij de provincie aandacht voor de Gelderse historie van oorlog, bevrijding en vrijheid.

Monumenten
Bijzondere gebouwen, voorwerpen, tradities, foto’s, films en verhalen tonen de geschiedenis van ons land, dit is ons historisch erfgoed. Erfgoed vertelt niet alleen de vaderlandse geschiedenis, maar ook de regionale en lokale geschiedenis. Ook onze recente geschiedenis verdient bescherming. Monumentale (kerk)gebouwen zijn cultuurhistorisch waardevol en zijn beeldbepalend in steden en dorpen.

Bibliotheken
De bibliotheek is al lang niet meer alleen maar de plek om boeken te lenen. Mensen kunnen er cursussen volgen, het is een ontmoetingsplek en de bibliotheken zijn zo een belangrijk onderdeel om een gemeente leefbaar te houden. In de eerste instantie zijn gemeenten en de bibliotheken zelf verantwoordelijk voor hun functie voor de samenleving. Dit geldt voor steden, maar zeker ook voor dorpen en kleine kernen. De provincie kan een rol nemen in het ondersteunen van initiatieven om de leefbaarheid in dorpen en kernen te ondersteunen.

Concrete punten
Digitalisering van ons erfgoed helpt om het voor iedereen toegankelijk te maken en te bewaren voor toekomstige generaties. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden.
Onderhoud en herbestemming monumenten. Er moet geld beschikbaar zijn voor noodzakelijk onderhoud aan rijksmonumenten en om monumenten een nieuwe bestemming te geven.
Daarbij is er bijzondere aandacht voor het duurzamer maken van monumenten en voor kerkelijk erfgoed.
Naoorlogse monumenten. Ook de jongste geschiedenis krijgt een plek in het erfgoedbeleid, bijvoorbeeld door het aanwijzen van naoorlogse monumenten.
Bibliotheekvoorziening. De provincie ondersteunt plannen van de gemeente om in het kader van de leefbaarheid (openbare) bibliotheekvoorzieningen in dorpen en kernen bereikbaar en betaalbaar te houden.
De provincie voorziet in een Gelders ambitieplan om een inhaalslag te maken in de restauratieopgave van Rijksmonumenten in Gelderland. Hiervoor is 100 miljoen euro nodig.

Link (Paragraaf 2.2. p.7)

D66

D66

‘Naast andere verbindende factoren als historie, natuur en noaberschap, draagt cultuur bij aan de gezamenlijke identiteit van Gelderlanders.’

Cultuur draagt bij aan de regionale identiteit. Naast andere verbindende factoren als historie, natuur en noaberschap, draagt cultuur bij aan de gezamenlijke identiteit van Gelderlanders. Een identiteit die versterkt wordt door de Gelderse streken. De provincie speelt een informele rol in de culturele verbinding van Gelderlanders. De provincie heeft daarnaast ook een wettelijke taak om de grote, overkoepelende culturele instellingen te ondersteunen. De mate van ondersteuning laat echter ruimte voor eigen invulling.

D66 wil

 • Meer provinciale aandacht voor cultuur
  D66 ziet graag dat de provincie verder kijkt dan de verplichte taken. Juist de laagdrempelige, kleinere culturele instellingen zijn een belangrijke kweekvijver voor talent. De samenhang tussen topinstellingen en hobbyisten verdient meer aandacht vanuit de provincie, de één kan niet zonder de ander.
 • De basisinfrastructuur op orde
  De instellingen met een grote provinciale betekenis – de basisinfrastructuur voor cultuur – zouden zich bezig moeten houden met het creëren en in stand houden van cultuur. Het lobbyen voor meer budget, het aanvragen van subsidies en het doorvoeren van bezuinigingen kosten veel tijd en energie. Die kan beter besteed worden aan het ervaren van cultuur.
 • Cultuur dichter bij scholen
  Cultuureducatie is nu een taak van de gemeente. Elke gemeente heeft de verplichting om cultuureducatie (binnen scholen) mogelijk te maken. D66 ziet ruimte voor de provincie om in overleg te gaan met de gemeenten en deze cultuureducatie op elkaar af te stemmen. De vormen van cultuureducatie waar minder vraag naar is, zou door de provincie centraal georganiseerd kunnen worden.
 • Eenvoudige en transparante regels voor subsidieaanvragen
  De procedures om subsidies aan te vragen moeten op de schop. Ze zijn vaak te laat bekend. Soms zelfs pas na de openstelling voor aanvragen. D66 wil eenvoudige en transparante regels voor de aanvraag van subsidies, waarbij de focus ligt op creativiteit en niet op controle. Juist de verantwoording van subsidies is in veel gevallen te ingewikkeld gemaakt.
 • Meer aandacht voor bibliotheken
  Bibliotheken hebben een belangrijke rol in het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid en in het aanleren van internetwijsheid. Door lezen laagdrempelig te maken, vervullen bibliotheken een rol van onschatbare waarde voor de provincie. Volgens D66 moet de provincie erop toezien dat er geen bibliotheken meer sluiten, zeker niet in de kleine kernen.
 • Nedersaksisch levend houden
  D66 vindt het belangrijk dat het Nedersaksisch onlangs als streektaal is erkend. D66 steunt praktische initiatieven, zoals onze taalcentra, om het Nedersaksisch levend te houden.

Link

DENK

‘DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners.’

DENK is voor sport, recreatie en cultuur op maat
DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur, zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten.

Link (p.8)

Groen Links

‘Een open en inclusieve samenleving vereist confrontatie en debat. Daarin vervullen kunstenaars, artiesten en journalisten een belangrijke rol.’

Cultuur en sport verbinden de samenleving
Cultuur en sport stimuleren saamhorigheid en onderling begrip. Ze vervullen belangrijke functies in onze samenleving. In Gelderland willen we een gevarieerd aanbod van cultuur waar iedereen aan mee kan doen. Datzelfde geldt voor sport: iedereen moet kunnen sporten én daartoe gestimuleerd worden.
Cultuur maakt creativiteit en emotie los bij ons allemaal. Het zorgt ook voor noodzakelijk debat. Want wat is eigenlijk ‘samen’, wat is mooi, wat is goed, wat is humor? Maar ook: wat is grof, lelijk, wat verdeelt mensen, wat is onaanvaardbaar? Kunst en cultuur dwingen je tot nadenken. Kunst en cultuur dragen ook bij aan begrip voor elkaar. In een samenleving die zeer divers is, is dit van groot belang.

Investeren in een bloeiende samenleving
Een open en inclusieve samenleving vereist confrontatie en debat. Daarin vervullen kunstenaars, artiesten en journalisten een belangrijke rol. Hun inbreng doet iets met ons allemaal en dat is van onschatbare waarde in onze samenleving. Het is dan ook logisch dat op plaatsen waar de kunsten en cultuur bloeien, mensen graag willen wonen en werken.
We willen daarom de bezuinigingen op cultuur terugdraaien en juist investeren in kunst, cultuurbeleving en behoud van ons erfgoed.

Samen werken aan leefbaarheid is belangrijk
In het nieuwe omgevingsbeleid besteedt de provincie terecht aandacht aan hoe mensen zich verbonden willen voelen met hun omgeving en de medemens. Maar dat lukt soms niet wanneer er cultuurverschillen zijn. De afgelopen jaren is gebleken dat kleine initiatieven grote positieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van een kleine kern of, zomaar een voorbeeld, voor een groep Syrische vrouwen die hier is komen wonen. Dergelijke projecten van het leefbaarheidsprogramma van de provincie wil GroenLinks uitbreiden. Je woont tenslotte niet alleen tussen stenen en natuur, maar vooral tussen mensen.

Meer accent op continuïteit en talentontwikkeling in de cultuursector
Het verlenen van kunst- en cultuursubsidies moet niet alleen afhangen van de economische waarde. Het moet tevens recht doen aan de intrinsieke waarde van kunst. Het gaat ook om het losmaken van creativiteit en ontwikkeling. Juist in de experimenten ontstaat immers de waarde van cultuur voor de samenleving, niet in de commerciële exploitatie ervan. Instellingen die dit stimuleren verdienen daarom onze permanente steun. GroenLinks wil investeren in productiehuizen, talentontwikkeling, presentatie-instellingen en festivals. Maar we willen ook dat de provincie een plan maakt om de continuïteit en toegankelijkheid van kunst en cultuur te bevorderen.
Voor een gezonde cultuurontwikkeling is het belangrijk dat we de arbeidsvoorwaarden in de cultuursector verbeteren en dat kunstenaars behoorlijk worden beloond. Dat moet in de subsidievoorwaarden worden opgenomen. Kunst wordt veelal gemaakt in kleiner verband of door zzp’ers. Aanvraagprocedures voor kleinere initiatieven moeten drastisch worden vereenvoudigd, om de subsidies voor deze doelgroep beter toegankelijk te maken.
Situatie in Gelderland nu: te eenzijdig De verantwoordelijkheid voor cultuur komt steeds meer bij gemeenten en provincies te liggen. Rijkssubsidies gaan met name naar de 50 grote steden in Nederland. Daarvan liggen er vier in Gelderland. Provincie Gelderland subsidieert cultuurprojecten, maar richt zich daarbij te eenzijdig op erfgoed. Cultuur kent echter veel gezichten. Al die cultuur is voor lang niet iedereen toegankelijk, zowel fysiek als financieel. Op het gebied van sport is het huidige stimuleringsbeleid vooral gericht op topsport.

Steun voor musea
Er zijn veel musea in Gelderland. Sommige zijn van essentieel belang in de culturele structuur in de provincie. Dat kan zijn omdat er in een streek niet veel cultuur bereikbaar is of omdat het van provinciaal belang is. Op grond van criteria zou het mogelijk moeten zijn om sommige musea te ondersteunen.

Aandacht voor al ons erfgoed
Onze provincie heeft veel erfgoed. Denk aan de mooie kastelen, maar ook aan bijzondere gebouwen zoals industrieel erfgoed en molens. Hier wordt terecht veel aandacht aan besteed. Ook het landschap kan soms onder erfgoed vallen. Het is bovendien belangrijk dat er aandacht is voor immaterieel erfgoed zoals dialect of streekgebonden gebruiken zoals het kraamschudden.

De waarde van de bibliotheek
De provincie is medeverantwoordelijk voor een goede spreiding van bibliotheken. Het is belangrijk dat deze taak goed ingevuld wordt ook omdat er nog steeds veel laaggeletterden zijn. De bibliotheek moet letterlijk en figuurlijk een laagdrempelige voorziening zijn. Om dit te bereiken moet er goed samengewerkt worden met lokale bibliotheekvoorzieningen.

Cultuur is van iedereen
Daarnaast willen we dat alle inwoners van Gelderland van kunst en cultuur kunnen genieten. Dat vraagt om podia, expositieruimten en musea. Instellingen die dit aanbieden kunnen geholpen zijn met projectsubsidies, maar de provincie moet – in overleg met andere subsidieverstrekkers – meer aandacht hebben voor continuïteit. Ad hoc investeringen waarmee instellingen iets moois kunnen realiseren zijn nuttig, maar ze verliezen hun waarde als ze vervolgens maar beperkt open zijn, omdat de overheid de exploitatie onvoldoende ondersteunt, zoals bijvoorbeeld bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
We willen dat kinderen op school al in aanraking komen met kunst en cultuur. Zij krijgen zo de mogelijkheid om hun eigen smaak en visie te ontwikkelen en kunstorganisaties krijgen een breed en divers publiek voor de toekomst. Belangrijk is dat ons cultuuraanbod toegankelijk is voor al onze inwoners en dus ook voor mensen die niet als vanzelfsprekend mee kunnen komen in de samenleving. Cultuurinstellingen geven niet altijd op een eenduidige manier aan in hoeverre ze fysiek toegankelijk zijn en de gegeven informatie biedt lang niet altijd voldoende houvast voor de bezoeker met een beperking. Die toegankelijkheid moet volgens GroenLinks een basisvoorwaarde zijn voor het verstrekken van subsidies.

Media: veelstemmig en vrij
Het voeren van een open en vrij debat over maatschappelijke thema’s is belangrijk, ook om de betrokkenheid bij de politiek groter te maken. Daarin speelt de journalistiek een belangrijke rol. De provincie is een belangrijke financier van de provinciale omroep. GroenLinks zet zich in voor veelstemmige media, onafhankelijke journalistiek en een vrij internet.

Programmapunten

 1. De provincie ondersteunt vernieuwende, mogelijk niet rendabele, culturele projecten, omdat dit bijdraagt aan nieuwe inzichten voor de toekomst. Criteria hiervoor worden in overleg met het veld opgesteld. Ook zogenoemde niche-kunst zoals ‘outsider art’ komt voor financiering in aanmerking.
 2. We ondersteunen ―meer dan nu gebeurt ― initiatieven die de leefbaarheid en verbondenheid in de provincie verbeteren.
 3. We stimuleren dat kunst bijdraagt aan sociale doelstellingen, door dit mee te nemen in subsidievoorwaarden.
 4. De provincie geeft het goede voorbeeld als het gaat om de verbetering van de (arbeids)positie van medewerkers in de cultuursector.
 5. Het aanvragen van financiering voor kleine projecten bij de provincie wordt vereenvoudigd.
 6. Broedplaatsen en startups worden gestimuleerd en ondersteund. Bij bestaande initiatieven voor kunstbeoefening en talentonwikkeling moet vanwege de meerwaarde voor de regio, nationale of internationale uitstraling meer aandacht komen voor de continuiteit. Voorbeelden zijn het Gelders Orkest, Het Akoesticum in Ede, en popscholen en dergelijke…
 7. We ontwikkelen criteria voor specifiek museumbeleid waarbij gekeken wordt naar spreiding en provinciaal belang.
 8. Het huidige beleid rondom erfgoed wordt voorgezet. Zo ondersteunen we herstel en (her)gebruik van erfgoed.
 9. Er komt extra aandacht voor immaterieel erfgoed.
 10. Gelderse provinciaal bredere publieksgeschiedenis initiatieven worden gestimuleerd. zoals bijvoorbeeld het Erfgoedfestival en de Hanzedagen.
 11. De provincie zoekt aansluiting bij lokale bibliotheekvoorzieningen om te komen tot een laagdrempelige bibliotheek voor iedereen.
 12. We ondersteunen culturele projecten die grenzen tussen culturen opheffen. Dit kan zijn aan de Duits-Nederlandse grens maar ook in de grenzen tussen culturen in de samenleving, tussen nieuwe en gevestigde Nederlanders.
 13. Cultuur moet voor iedereen financieel toegankelijk blijven. Het is geen tijdverdrijf voor beter gesitueerden, maar een maatschappelijk belang voor iedereen.
 14. We ondersteunen het jeugdcultuurfonds en de Gelderse Museumdag
 15. Cultuureducatieprogramma’s op scholen krijgen meer financiële ondersteuning.
 16. We willen ondertiteling van programma’s voor slechthorenden en audiodescriptie ―beschrijving van wat in beeld is― voor blinden en slechtzienden.
 17. Culturele instellingen moeten aangeven in hoeverre ze fysiek toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 18. De Gelderse cultuursector wordt uitgenodigd een plan te maken samen met ervaringsdeskundigen met uiteenlopende beperkingen om de informatievoorziening over culturele voorzieningen en evenementen te vergroten.
 19. De provincie blijft provinciale media ondersteunen.

Link (p.34-37)

LPG - Code Oranje

Lokale Partijen Gelderland – Code Oranje

‘Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een leefgemeenschap, zoals bijvoorbeeld Het Gelders Orkest en Introdans naast regionale theatergezelschappen en lokale en plaatselijke evenementen, zoals bloemen- en fruitcorso’s en traditionele optochten.’

Een cultureel historisch Gelderland
In Gelderland kennen we vele theaters en schouwburgen. Dit zijn ook belangrijke regiovoorzieningen. Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een leefgemeenschap, zoals bijvoorbeeld Het Gelders Orkest en Introdans naast regionale theatergezelschappen en lokale en plaatselijke evenementen, zoals bloemen- en fruitcorso’s en traditionele optochten. LPG constateert wel dat grote groepen inwoners van die faciliteiten geen gebruik maakt of kan maken en zal daar aandacht voor vragen om te vermijden dat teveel sprake is van door de gemeenschap betaalde maar te elitaire voorzieningen. Innovatieve concepten om dit “open” te breken worden door LPG gesteund. LPG vindt dat cultureel- historisch erfgoed behouden moet blijven. Restauratie van belangrijke monumenten waaronder kastelen, eeuwenoude kerkgebouwen, molens en ander (industrieel) erfgoed verdient steun.

Omroep Gelderland heeft een belangrijke positie verworven als medium dat laat zien wat er in de regio in Gelderland gebeurt. Deze regionale zender met onafhankelijke redactie verdient daarom onze steun in tijden waarin regionale omroepen het moeilijk hebben.

Link (2.9 pag 14)

PvdA

‘We willen we scholen helpen om kunst en cultuur in de klas te brengen. Niet alleen omdat het leuk en inspirerend is. De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om creativiteit.’

Cultuur en sport zijn meer dan alleen vrijetijdsbesteding. Het brengt mensen samen, maakt dat je je grenzen kunt verleggen en biedt de kans talenten te ontwikkelen. Samen met verenigingen, gemeenten en scholen bouwt de provincie aan een gezonde, sportieve, culturele en duurzame samenleving. Cultuur en sport moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht je inkomen, leeftijd en of je een beperking hebt.

Een bruisend cultureel klimaat
Een belangrijk speerpunt van de PvdA, een impuls aan de culturele sector, is in de afgelopen periode gerealiseerd. Met een financiële impuls van in totaal 20 miljoen euro hebben we nu weer een bruisend cultureel aanbod in Gelderland. Wij geven cultuur de plaats die het verdient. Evenementen maken het leven in Gelderland zoveel aantrekkelijker, monumenten en kunst zoveel mooier. In Gelderland zijn enorm veel en mooie musea. Nationale gezelschappen als Introdans, het Gelders Orkest, het Nationaal Jeugdorkest en Kwatta hebben hier hun thuisbasis. Bibliotheken zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen waar lezen centraal staat. Ook mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale ontwikkelingen kunnen hier terecht. Kortom, cultuur verrijkt het leven van alle Gelderlanders.

Subsidies eenvoudiger
Veel aanbieders van sport en cultuur weten vaak niet wat er mogelijk is aan subsidies. Zij hebben steeds meer moeite om aan alle nieuwe regels te voldoen. Organisaties moeten altijd bij de provincie kunnen aankloppen voor hulp. Dat geldt niet alleen voor professionele instellingen maar ook voor (kleine) initiatieven die worden gedragen door vrijwilligers. De spelregels voor subsidieaanvragen en de verantwoording worden vereenvoudigd. De provincie stelt daarvoor één subsidieloket in.

Ieder kind moet mee kunnen doen
Deelnemen aan sport en culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling. Het stimuleert creativiteit en voorstellingsvermogen en bevordert het samenwerken. En jong geleerd is oud gedaan. Maar niet alle kinderen kunnen vanzelfsprekend meedoen. 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. De provincie zorgt ervoor dat er geen financiële belemmeringen zijn om alle kinderen in Gelderland te kunnen laten sporten of mee te laten doen met bijvoorbeeld toneel- of muziekles. Instellingen die aangesloten zijn bij “Samen 4 alle Kinderen”, zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de Stichting Leergeld dragen daar aan bij.

Talentontwikkeling, sport en cultuur op school
Een bruisend cultuuraanbod en talentvolle topsporters ontstaan niet vanzelf. Dit groeit vanuit amateurverenigingen op het gebied van toneel, dans of muziek, muziekscholen en de amateursport. Culturele instellingen en topsport moeten verbonden zijn met hun wortels en talentontwikkeling en sport en cultuur op school mogelijk blijven maken. School is een van de plekken waar alle kinderen in aanraking kunnen komen met cultuur, zoals theater, muziek en dans. Maar scholen lopen vaak tegen praktische problemen aan. De PvdA wil dat de provincie een fonds beschikbaar stelt waaruit scholen kunnen putten om bijvoorbeeld vervoer of extra begeleiding te kunnen bekostigen. Cultuur Oost moet hierin een belangrijke rol spelen.

Link (p.20-21)

PvdD

Partij voor de Dieren

‘Wij zijn tegen bezuinigingen op kunst en cultuur en vóór een kunst- en cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van de provincie is.’

Kunst, cultuur, reflectie Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële verrijking van het leven en biedt inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media en kunst dan ook essentieel. Denk hierbij aan zaken zoals monumentenzorg, de bibliotheek, orkesten, poppodia, ateliers, musea, tentoonstellingsruimten en muziekeducatie. Wij zijn tegen bezuinigingen op kunst en cultuur en vóór een kunst- en cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van de provincie is.

 • De provincie moet ruim middelen vrijmaken voor regionale kunst, cultuur en media.
 • De provincie ondersteunt, waar mogelijk, de culturele diversiteit van de regionale kunst- en cultuursector op het gebied van programma, publiek, personeel en partners.

Link (p.15)

PVV

‘Musea moeten zo veel mogelijk zichzelf kunnen financieren.’

Er is maar plaats voor één cultuur in Gelderland en dat is de Nederlandse cultuur.Dus een Gelderse samenleving en geen multiculturele samenleving.
In stand houden van enkel Gelderse historische gebouwen. Kerken vallen onder de Gelderse cultuur en dienen nooit de functie te krijgen van een islamitische gebedsruimte.Dus zeker geen moskee in het Openlucht Museum.
Musea moeten zo veel mogelijk zichzelf kunnen financieren.
Behouden van Gelders cultureel erfgoed door middel van onderhoud en renovatie van historische gebouwen.

Link

SGP

‘Het is belangrijk om de geschiedenis van de provincie ook bij de jeugd onder de aandacht te brengen.’

Cultuur en erfgoed Gelderland kent vele monumenten waaronder kerken. De SGP vindt het belangrijk dat de provincie Gelderland daaraan een bijdrage levert. Onder erfgoed verstaan wij ook de oorspronkelijke flora en fauna van Gelderland. Verder wil de SGP dat cultuurhistorie breed uitgedragen wordt. Een land dat zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst. Het is belangrijk bibliotheken vragen betrokkenheid van de provincie. Van deze culturele voorzieningen wordt veel gebruikgemaakt en ze functioneren als gemakkelijk toegankelijke informatievoorzieningen. De SGP wijst het aanbod dat strijdig is met Gods Woord af. In nogal wat hedendaagse culturele voorzieningen – zoals bijvoorbeeld poppodia en theatervoorzieningen – kan dat het geval zijn. De SGP zet zich in voor: het behoud van cultureel erfgoed en het breed uitdragen van de cultuurhistorie; het behoud van levend cultureel erfgoed zoals bijvoorbeeld het Pluimveemuseum in Barneveld; het behoud van culturele voorzieningen, tenzij het aanbod in strijd met Gods Woord is; extra aandacht voor het kerkelijk erfgoed; het behoud van bibliotheekvoorzieningen in steden en dorpen.

Link (p.26)

SP

SP

‘De SP vindt dat een breed aanbod van kunst en cultuur beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor een groot publiek.’

Omarm kunst en cultuur
Het leven bestaat niet alleen uit werken en geld verdienen. De SP vindt dat een breed aanbod van kunst en cultuur beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor een groot publiek. Kunst en cultuur zijn een signaal van hoop, innovatie en creativiteit. De provincie moet extra investeren in het voortbestaan van een goed toegankelijk netwerk van culturele instellingen zoals bibliotheken en muziekscholen. Dat doet zij door samen met gemeenten en andere belanghebbende partijen een plan hiertoe op te stellen. We willen niet dat cultuur afhankelijk wordt van de grillen van de commercie en liefdadigheid. Wij blijven ons inzetten voor het behoud van de Gelderse monumenten, muziekscholen en fanfares, voor zangkoren en toneelclubs, poppodia en ateliers voor beeldende kunst en voor kleinschalige culturele centra. Ook de onafhankelijke, regionale journalistiek kan op onze blijvende aandacht rekenen. Niet alleen als publieke bewaker van de democratie, maar ook als bron voor informatie over al die culturele activiteiten.

Bibliotheek
De bibliotheek is een belangrijke toegangspoort naar kennis en taalvaardigheid, literatuur, cultuur en wetenschap. Het is één van de weinige gratis toegankelijke culturele instellingen waar iedereen komt. En vaak vormt deze een centrale ontmoetingsplek in wijken en dorpen. Door de digitalisering en gemeentelijke bezuinigingen neemt het aantal bibliotheekvestigingen steeds verder af. Er moet extra in nieuwe bibliotheekvormen worden geïnvesteerd. Daarbij moet voorkomen worden dat het alleen om digitale dienstverlening gaat. Indien noodzakelijk neemt de provincie een deel van die kosten op zich.

Laaggeletterdheid
Tienduizenden Gelderlanders kunnen niet of onvoldoende lezen en schrijven. Om mee te doen in onze samenleving is goed kunnen lezen en schrijven van wezenlijk belang. De SP is blij dat er extra aandacht is voor laaggeletterden. De provincie Gelderland heeft naar aanleiding van een motie van de SP de verantwoordelijkheid voor de aanpak van laaggeletterdheid naar zich toe getrokken. En dat moet vooral zo blijven.

Streektaal
De streektaal is een culturele schat met zijn unieke woorden en zegswijzen. Het is een manier om gevoelens tot uitdrukking te brengen en te begrijpen. De SP is blij dat de provincie, de komende jaren, de instandhouding van de streektaal ondersteunt, mede dankzij onze blijvende aandacht hiervoor. Zij doet dat samen met de Nederlandse en Duitse provincies in de grensstreek. Dat is een goede manier om ‘over de grens’ samen te werken. De SP vindt dit belangrijk.

Cultuur: kleinschalig, betaalbaar, overal
Tot op heden beperkt de rol van de provincie bij cultuur zich tot het ondersteunen van commerciële, grootschalige en hoogstaande cultuur en festivals. Initiatiefnemers worden gedwongen om professioneler, grootschalig en liefst zonder subsidies te werken. De SP wil meer geld besteden aan cultuur. Daarbij krijgt kleinschaligheid, spreiding over de provincie en de toegankelijkheid volop de aandacht. De entreeprijs mag geen drempel vormen en mensen buiten de deur houden.

Jeugdfonds cultuur
De SP heeft zich de afgelopen jaren met succes hard gemaakt voor het Jeugdfonds Cultuur (beter bekend als het Jeugdfonds Sport & Cultuur). Dit fonds betaalt de contributie en/of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om muziek te maken, om te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het Jeugdfonds Cultuur moet ook de komende vier jaar blijven bestaan. Sterker nog, de SP wil dat er meer geld gaat naar Cultuur en Sport voor kinderen met iets minder financiële mogelijkheden. De uitvoering daarvan ligt bij gemeenten.

Regionale journalistiek
De SP vindt het belangrijk dat onafhankelijke journalistiek op regionaal niveau in stand blijft. De Omroep Gelderland doet goed haar werk. De provincie heeft, mede op initiatief van de SP, een eerste stap gezet om lokale omroepen extra te ondersteunen. Daar blijft het wat de SP betreft niet bij. Goede en kritische verslaglegging van gemeentelijke en regionale politiek is essentieel. Om lokale en regionale omroepen te stimuleren is extra geld van de provincie nodig. Daarom zet de SP Gelderland zich in voor een Fonds regionale politieke journalistiek, opdat de kleine regionale kranten altijd een kritische correspondent kunnen financieren en zo de lokale democratie versterkt wordt.

Erfgoed
Het onderhoud van het culturele erfgoed staat blijvend onder druk. Ondanks de grote investeringen is er nog steeds achterstand bij het restaureren van kerken, kloosters en oude fabrieken met een belangrijke historische waarde. Het investeren in extra onderhoud is goed voor ons erfgoed. Het is ook goed voor het behoud van oude ambachtschap van restaurateurs, voor werkgelegenheid in de bouw en voor de toeristische aantrekkingskracht van Gelderland.
Erfgoed bestaat ook uit eeuwenoude geschreven documenten. Zonder deze bronnen kunnen wij de wording van ons mooie Gelderland niet begrijpen. Twee projecten, om de bronnen van het Gelders provinciaal bestuur tussen 1500 en 1900 via internet toegankelijk te maken, zijn de laatste jaren wegbezuinigd. Voortzetting van deze projecten op professionele basis is nodig. Bij voorkeur als grensoverschrijdend project in samenwerking met Limburg en de Duitse grensregio.
Archiefbewaarplaatsen zijn openbare instellingen met een publieke taak. Vrije kennis moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Daarom willen wij verruiming van de openingstijden van het provinciaal Gelders Archief te Arnhem.
We lopen in de voetstappen van onze voorouders. Op sommige plekken zijn die voetstappen vele duizenden jaren oud. In de afgelopen jaren is bij opgravingen veel archeologisch materiaal gevonden. Er is een grote achterstand ontstaan bij het conserveren, (digitaal) documenteren, opslaan en tonen van de Gelderse vondsten. Dat is in strijd met de wet. Bovendien gaan niet goed geconserveerde vondsten langzaam maar zeker kapot. De provincie moet extra investeren om de achterstanden weg te werken en al dat moois te kunnen presenteren.

Link (H. 7)

VVD

VVD

‘Deze culturele voorzieningen zijn ook van belangrijk voor het kunnen bieden van een aantrekkelijk woon- en werkomgeving voor de Gelderlanders en bedrijven.’

Cultuur
Gelderland is rijk aan een groot aantal culturele instellingen. Daar zijn instellingen bij op topniveau (Het Gelders Orkest, dansgezelschap Introdans, theaterinstelling Oostpool, Kröller Müllermuseum, Nederlands JeugdOrkest etc.), maar ook evenementen die soms nationale allure bezitten (zoals Zwarte Cross, Vierdaagse Nijmegen, Free Your Mind dancefestival, Fruitcorso en Appelpop) of die bij liefhebbers toonaangevend zijn zoals het Nederlandse Bakkerijmuseum in Hattem of het Nederlandse Tegelmuseum in Otterlo.
We moeten jongeren en ouderen blijven boeien met wat Gelderland te bieden heeft. De culturele bijdragen van de Radboud Universiteit en Omroep Gelderland kunnen binnen een educatieve en recreatieve functie de regionale identiteit versterken. Voor de VVD is dit veelkleurige culturele palet belangrijk om te behouden.
Deze culturele voorzieningen zijn ook van belangrijk voor het kunnen bieden van een aantrekkelijk woon- en werkomgeving voor de Gelderlanders en bedrijven. Instellingen als het HGO, Introdans en NJO zijn vaste waarden geworden en dienen dat te blijven. Voor ondernemers blijken deze voorzieningen vaak medebepalend te zijn om te kiezen om zich in Gelderland te vestigen.

Cultureel erfgoed
Gelderland is rijk aan historische monumenten. Kastelen, kerken en molens bepalen in belangrijke mate het landschap en de streekidentiteit. Daarnaast zijn zij van groot belang voor het toerisme. De VVD vindt het daarom belangrijk dat onze monumenten goed onderhouden zijn. We gaan daarom door met de onderhoudsregelingen en restauraties. Voor de VVD staat voorop dat de impact van de wet- en regelgeving er niet toe mag leiden dat de Gelderse economie onder druk komt te staan. Voor bovengemeentelijke afwegingen blijft de kaderstellende rol van de provincie belangrijk.
Hoge bomen in de directe omgeving van een molen vangen veel wind. Hierdoor kunnen molens niet goed meer draaien. De molens slijten hierdoor sneller waardoor dure restauraties eerder nodig zijn. De VVD wil daarom dat molenbiotopen zoveel mogelijk hersteld worden. De provincie werkt hierin samen met eigenaren en gemeenten.
Langs de meeste westelijke grens ligt het Gelderse gedeelte van de Hollandse Waterlinie. De vele beeldbepalende militaire monumenten kennen dure restauratie/renovaties. De provincie heeft met het rijk hierin fors geïnvesteerd. Het is belangrijk dat deze instellingen kostendekkend functioneren.
Erfgoedmusea en het Gelders Archief zijn belangrijke instellingen om niet alleen het erfgoed te beheren, vooral juist zichtbaar en voor jeugd toegankelijk te maken. Het Openluchtmuseum, Paleis het Loo en Museum Sjoel zijn mooie voorbeelden van wat Gelderland te bieden heeft.

Link (P. 21)

Topics

Kennisbank Overheid