Minister krijgt goed advies van Raad voor Cultuur

Door

Elsbeth Rozenboom

Op 11 april 2019 heeft minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het stelseladvies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ in ontvangst genomen. Hierin brengt de Raad voor Cultuur het cultuurbeleid in beeld en worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst vanaf 2021. Een advies dat wij met veel plezier hebben gelezen. Niet alleen omdat de zwaartepunten aansluiten bij onze visie op het Gelderse culturele landschap, maar in het bijzonder omdat in het advies meermaals het essentiële belang van kunst en cultuur wordt onderstreept voor een gezonde maatschappij, nu en in de toekomst.

advies cultuurbestel 2021-2024
“Cultuur is de zuurstof van de samenleving, zonder kunst en erfgoed verstikt zij.”

De impact van kunst en cultuur vergroten begint bij de allerkleinsten: op school. Zo noemt de Raad voor Cultuur het verlengen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit noodzakelijk voor het verankeren van cultuur in het onderwijs. Een ontwikkeling die wij absoluut toejuichen, aangezien meer dan de helft van de Gelderse scholen inmiddels werkt met het programma CMK. Met goede resultaten. De Raad benadrukt daarbij voor de nieuwe beleidsperiode het belang van ‘duurzame deskundigheid’, waarbij de cultuurtaken bij meer dan één medewerker worden neergelegd.  De Raad adviseert het opbouwen van een netwerk binnen de culturele omgeving van de school en het doortrekken van cultuureducatie naar het voortgezet onderwijs, met speciale aandacht voor het MBO. Cultuur Oost werkt hieraan.

“Het vergroten van cultureel kapitaal, of van cultureel vermogen, van alle Nederlanders begint bij het onderwijs.”

Ook zijn wij verheugd te lezen dat het advies in alle aspecten gericht is op een divers en inclusief cultuurbeleid en het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor elke Nederlander. Een pluriform cultuuraanbod, waarin de verbreding van de kunsten met bijvoorbeeld design, mode en urban arts zorgt voor een verscheidenheid aan disciplines, genres, kunstenaars en publiek.

Met de 4 p’s van de Code Culturele Diversiteit: Publiek, Programmering, Personeel en Partners, als in het Actieplan Cultureel, Creatief en Inclusief. Talentontwikkeling speelt wat ons betreft een cruciale rol. Wij werken met proeftuinen om talentontwikkeling te stimuleren, juist binnen de disciplines die zich buiten het traditionele cultuurbestel bewegen, een ontwikkeling die in het advies sterk wordt aangemoedigd.

De Raad voor Cultuur hecht groot belang aan het nieuwe Programma Cultuurparticipatie, waarvoor het ministerie van OC&W in de periode 2019-2022 ruim 35 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. De opdracht binnen dit programma is tweeledig: het stimuleren van kunst- en cultuurbeoefening in de vrije tijd en het verbinden van kunst en cultuur aan onze maatschappelijke opgaven. De Raad voor Cultuur spreekt de wens uit gebruik te maken van de ervaring bij Cultuureducatie bij het vormgeven van het Programma Cultuurparticipatie en gebruik te maken van de procesorganisatie die zich binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit als zeer succesvol heeft bewezen. Ook daar sluiten wij ons graag bij aan. De afgelopen jaren ontwikkelden wij samen met partnerorganisaties verschillende pilots om cultuurparticipatie te verduurzamen, in de komende periode willen we deze samenwerkingen versterken.

“Bij alles wat cultuurmakers en overheden doen, moet men zich […] afvragen: wie sluiten we hiermee mogelijk buiten?”

In het advies wordt groot belang gehecht aan de samenwerking tussen provincie en de stedelijke cultuurregio’s, die de afgelopen jaren al heeft gezorgd voor een nieuwe structuur in het landelijke cultuurbestel. De benodigde kennis en expertise op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling bevindt zich volgens de Raad juist op provinciaal en lokaal niveau en ook daar zijn wij het van harte mee eens. We kijken uit naar de samenwerking met de stedelijke regio’s van Route Oost-Gelderland en Route Oost-Overijssel met als doel nog meer kunstenaars en culturele instellingen te betrekken bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de politiek.

“Het cultuurbestel wordt ingericht vanuit stedelijke cultuurregio’s, zodat het culturele leven vanuit de eigen omgeving van het publiek wordt aangejaagd.”

Het advies van de Raad voor Cultuur geeft een enorme boost aan de pijlers waar wij als Cultuur Oost aan werken en versterkt ons geloof dat cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling bijdragen aan het vergroten van het culturele vermogen van een inclusievere samenleving. Wij moedigen minister van Engelshoven dan ook aan dit advies ter harte te nemen. Eind juni wordt daarover besloten.

Het hele advies lees je hier