Terugblik Cultuurdebat De Oploop 2019

Samen met provinciale en gemeentelijke politici, ondernemers en leidinggevenden in de cultuursector werd, aan de vooravond van de provinciale statenverkiezingen, het debat aangegaan over cultuur in Gelderland. Een Lagerhuisdebat onder leiding van Wendelien Wouters dat zich kenmerkte door vaart, een veelheid aan argumenten en humor. Het publiek maakte middels een groene of rode kaart ook zijn mening kenbaar.

De Oploop 2019

Cultuurdebat tijdens Oploop #4

Het debat werd vervolgens gevoerd aan de hand van vier stellingen op basis van de 4 pijlers van Cultuur Oost:

Cultuureducatie:
Gelderse basisscholen moeten evenveel tijd besteden aan cultuureducatie als aan geschiedenis en aardrijkskunde

Het publiek laat overduidelijk weten het hiermee eens te zijn. Onder de debaters heerst verdeling. Bij de een heeft het de voorkeur om kunst en cultuur te integreren in de overige vakken om het zo te verduurzamen. De ander gruwelt van overheidsbemoeienis met inhoud van de lessen op school. Kunst en cultuur meer als middel op scholen inzetten krijgt bijval van velen. Maar natuurlijk ook als doel, met een professioneel kunstenaar in de klas. En extra aandacht voor cultuureducatie binnen het Pabo onderwijs krijgt veel goedkeuring.

Cultuurparticipatie:
Budget voor cultuur moet alleen besteed worden aan geregistreerde amateurkunst verenigingen

Het publiek is het hiermee grotendeels oneens. Bij de debaters heerst ook vooral overeenstemming. Publiek geld dient zoveel mogelijk gespreid verdeeld te worden. Het gaat om drive en kwaliteit, niet om een registratie. Zet geen slot op cultuur en laat voldoende ruimte aan nieuwe initiatieven. Van breedtekunst naar topkunst. Toewijzing enkel aan erkende organisaties krijgt erg weinig bijval.

debat oploop4

Cultuurdebat tijdens De Oploop #4

Samenleving:
Met kunst kun je maatschappelijke problemen oplossen

Het publiek is het wederom grotendeels eens met de stelling. De debaters hebben uiteenlopende meningen. Kunst is geen drankje dat alle problemen oplost. Kunst is een uitdager. Kunst kan zaken bespreekbaar maken, het begin van een oplossing. En denk bij kunst verder dan sociaal, maar ook aan bijvoorbeeld technische uitdagingen.

Talentontwikkeling:
Gelderland biedt te weinig mogelijkheden om talent te ontwikkelen

Het publiek is hier sterk verdeeld. Onder de debaters verschillen de visies ook. De professionele kunsten zouden zich veel meer kunnen verbinden met de amateurkunsten. De provincie kan hierbij een grote rol spelen door gemeenten meer te steunen in het aanjagen van talentontwikkeling. Juist ook buiten de grote steden.

Kortom, zowel de debaters als het publiek vinden kunst en cultuur belangrijk. Wat betreft de pijlers cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling is er aantoonbaar politiek draagvlak. De politiek lijkt echter nog te weinig de mogelijke impact van kunst in de samenleving te onderkennen. We kunnen gemaakte opmerkingen in het debat samenvatten in het motto van De Oploop 2019, namelijk: De kracht van kunst!

Topics

Kennisbank Overheid
Johan Godschalk

Contact

Johan Godschalk

Het grootste deel van mijn werk bestaat uit dienstverlening aan gemeenten die kunst en erfgoed van betekenis willen laten zijn.

Stel een vraag